วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ Thesis ค้นคว้าอิสระ IS รับเก็บข้อมูลเชิงลึก In-deep Interview รับประมวลผลทางสถิติ SPSS รับปรึกษาวิจัยในชั้นเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

ติดต่อ สอบถาม
Tel : 098 291 7779
Line ID: 0982917779
Email : pro2thesis@gmail.com

 รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ Thesis ค้นคว้าอิสระ IS

รับประมวลผลทางสถิติ SPSS รับวิจัยตลาด
ปรึกษาวิจัยในชั้นเรียน

รับ ปรึกษา วิจัย, รับ ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ศึกษาค้นคว้าอิสระ
              - วิจัย (Research , Thesis and Dissertation,Is, วิทยานิพนธ์,สารนิพนธ์ , ค้นคว้าอิสระ
              - งานวิชาการ เขียนบทความ,รายงาน,การบ้าน
              - หาข้อมูลภาษาไทยตามฉบับมืออาชีพ
              - งานวิจัย ที่อ้างอิงทุกบรรณานุกรมของเนื้อหา
              - Assignment หรือ IS (Independent study) ในสาขาต่างๆ
              - วิทยานิพนธ์, สาระนิพนธ์ ทั้งเล่มเล็กและเล็กใหญ่ เริ่มตั้งแต่เสนอโครงเรื่องจนกระทั้งปิดรูปเล่ม แบบผู้ช่วยวิจัย
รับวิเคราะห์ SPSS ประมวลผลทางสถิติ SPSS
              - วิเคราะห์ และรับประมวลผล ทางสถิติ ที่เป็นทั้งสถิติ พื้นฐาน หาค่าเฉลี่ย (mean ) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable)
              - ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Regression หรืออื่นๆ
              - ทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความยากง่าย (Difficulty) อำนาจจำแนก (Discrimination) ความเป็นปรนัย (Objectivity)
              - โปรแกรมทางสถิติ อันได้แก่ โปรแกรม รับทำ SPSS และอื่นๆ
              - Presentation หรือ PowerPoint เพื่อเสนอผลงานการวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ หรืองานในหน่วยงานรัฐและเอกชน
รับวิจัยตลาดMarketing Research
              - รับสำรวจตลาด
              - รับสำรวจความต้องการของลูกค้า
              - รับสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค
รับปรึกษาวิจัยในชั้นเรียน
              - รับปรึกษาวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียน
              - รับปรึกษาแนวคิดและขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียน
              - รับปรึกษาการเก็บข้อมูลสำหรับวิจัยในชั้นเรียน
              - รับปรึกษาการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในชั้นเรียน
              - รับปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล
              - รับปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรายกลุ่มหรือรายชั้นเรียน 
              - รับปรึกษาการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
              - รับปรึกษาเรื่องหรือปัญหาในชั้นเรียนที่ควรจะนำมาพิจารณาทำวิจัย
*** เลือก ทีมงานที่มีคุณภาพ เท่ากับ สำเร็จแล้วครึ่งหนึ่ง***
*** ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง **
ติดต่อ สอบถาม
Tel : 098 291 7779
Line ID: 0982917779
Email : pro2thesis@gmail.com
การวิจัย
การวิจัย (Research) คือ
              วิธีการหนึ่งที่ใช้ค้นหาสาเหตุหรือที่มาของปัญหาอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) คือ
              วิธีการค้นหาคำตอบจะทำเป็นกระบวนการ ใช้ค้นหาคำตอบ เป็นแบบแผนของการวิจัย ที่เริ่มตั้งแต่ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลอย่างมีขั้นตอน
ทฤษฎี (Theory) คือ
              ผลของการวิจัยที่น่าเชื่อถือจะต้องอาศัยเครื่องมือในการพิสูจน์ ใช้พิสูจน์คำตอบ
              ทฤษฎีกับงานวิจัย เป็น เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการอธิบายเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างมีเหตุผล ตั้งแต่ขั้นตอน การวางแผน และออกแบบงานวิจัย (Research design) และขั้นตอนการอธิบายคำตอบหรือสนับสนุนคำตอบของงานวิจัย
              ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research Methodology) เป็นการวิจัยที่ต้องทำในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการ
              ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research Methodology) เป็นการวิจัยที่อาศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้วโดยมีผู้สำรวจไว้แล้ว หรือผู้วิจัยทำการสำรวจเอง
ประเภทของการวิจัย (Type of Research)
               1. การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจัยที่มีการควบคุมลักษณะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หนึ่งไว้เพื่อดูผลว่าจะเป็นอย่างไร
2. การวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research) เป็นการวิจัยที่ต้องอาศัย การรวบรวมข้อมูล   เพื่อนำมาอธิบายหรือสรุปผลปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
 3. การวิจัยประวัติศาสตร์ (Historical Research) เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งจะเน้นหนักในการตรวจสอบ เป็นอะไรในอดีต
              4. การวิจัยปัจจุบัน (Current Research) เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาความจริง/สาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นอะไรในปัจจุบัน
ขั้นตอนในการทำวิจัย
1. กำหนดเรื่อง/หัวข้อที่จะทำวิจัย 
    1.1เลือกปัญหา
     - แนวทางในการเลือกปัญหาเพื่อทำวิจัย
     - เรื่องที่ควรทำวิจัย
     - การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย 
    1.2 วิเคราะห์ปัญหา 
     - ที่มาของปัญหา สิ่งที่ต้องการทราบจากการวิจัย
     - ขอบเขตการวิจัย
     - สิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย(ทฤษฎีที่จะนำมาใช้ในงานวิจัย)
     - ข้อความหรือคำที่เป็นปัญหา
     - คาดคะเนผลการวิจัย
2. วางแผนงานและออกแบบงานวิจัย
     2.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
     2.2 เครื่องมือวิธีวิจัย
     2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
     2.5 แผนการดำเนินการ
     2.6 เขียนโครงการ  
              บทนำ
              - ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
              - วัตถุประสงค์ของการวิจัย
              - สมมติฐานของการวิจัย
              - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
              - ขอบเขตของการวิจัย
              - ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
              - ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
              - นิยามศัพท์เฉพาะ
          แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
              - ตัวแบบ/กรอบคิดในการวิจัย
              ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้
              - รูปแบบการวิจัย (ระเบียบวิธีวิจัย)             
              - เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการเลือกตัวอย่าง
              วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
              เอกสารอ้างอิง
3.  เก็บรวบรวมข้อมูล
              3.1 เตรียมการ สร้างเครื่องมือ/ออกแบบสอบถาม จัดทำคู่มือการลงรหัส
3.2 ปฏิบัติการ ในห้องทดลอง/ภาคสนาม
4. วิเคราะห์ข้อมูล
              4.1 วิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น การบรรยายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
              4.2 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์/ทดสอบสมมติฐาน

รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับ ปรึกษา วิทยานิพนธ์ รับปรึกษาวิจัย รับ ปรึกษา วิจัย งานวิจัย
Thesis The sis THESIS รับปรึกษาThesis รับ ปรึกษา THESIS ค้นคว้าอิสระ ค้นคว้า อิสระ
รับปรึกษาis รับปรึกษา IS รับประมวลผลทางสถิติ ประมวลผลสถิติ SPSS spss รับวิจัยตลาด
รับเก็บข้อมูล เก็บแบบสอบถาม เก็บแบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลภาคสนาม
รับทํา thesis,รับทําวิจัย,รับทํางานวิจัย,รับทํา dissertation,รับทําสารนิพนธ์,รับทําปริญญานิพนธ์,บริษัทรับทําการตลาด,รับทําวิทยานิพนธ์,รับจ้างทําวิทยานิพนธ์,รับจ้างทำวิทยานิพนธ์,ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์,จ้างทําวิทยานิพนธ์
,จ้างทำวิทยานิพนธ์,รับปรึกษาวิทยานิพนธ์,การทำวิทยานิพนธ์,รับเขียนวิทยานิพนธ์,รับทําวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก,วิทยานิพนธ์ ราคา,ปรึกษาวิทยานิพนธ์,ทําเล่มวิทยานิพนธ์,ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์,วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท,วิทยานิพนธ์ ธุรกิจ,รับทำวิจัย,รับทำดุษฎีนิพนธ์,รับทำภาคนิพนธ์,รับทำ dissertation,รับทำสารนิพนธ์,รับทำแผนการตลาด,รับทำวิจัยตลาด,จ้างทําวิจัย,รับทำงานวิจัย,จ้างทำวิจัย,งานวิจัยปริญญาโท,วิจัยปริญญาเอก,จ้างทำงานวิจัย,รับปรึกษางานวิจัย,วิจัยปริญญาโท,รวม งาน วิจัย ปริญญา โท,ผล งาน วิจัย ปริญญา เอก,ปรึกษางานวิจัย,รับทำ thesis,รับจ้างทำ thesis,ทำ thesis,การทำ thesis,วิทยานิพนธ์ thesis,รับจ้างทําวิจัย,รับจ้างทำวิจัย,รับจ้างทำงานวิจัย,รับจ้างทำงาน,รับจ้างวิจัย,ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก,งาน ปริญญาเอก,งานปริญญาโท,ปริญญาโท,ปริญญาโท ภาษาไทย,การศึกษาการทํางาน,การทํางานธุรกิจ,รับทำวิทยานิพนธ์,รับวิเคราะห์ข้อมูล,การทำสารนิพนธ์,งานได้เงิน,งาน ป เอก